Får erstatning etter at håndballmål veltet

I Follo og Nordre Østfold tingretts dom av 9. juni ble Gjensidige forsikring dømt til å betale erstatning til Ask Kjelstad Sørensen etter at han ble påført en alvorlig hodeskade da et håndballmål veltet og traff han i hodet.

20.06.2023

Ble pådratt en personskade

Saken har sin bakgrunn fra en aktivitetscamp for barn arrangert av Ski Alliansehall i samarbeid med det lokale idrettslaget 24. til 26. juni 2019. Om lag 90 barn deltok på aktivitetscampen, og barna ble delt opp i fire grupper. Ask deltok i en gruppe med 25 andre barn i alderen 9-10 år. På Ask sin gruppe deltok også to voksne instruktører, som veiledet barna i aktiveten.

På aktivitetscampens tredje dag gjennomførte barna en håndballaktivitet hvor det ble benyttet portable minihåndballmål. Da øvelsen var gjennomført, samlet instruktørene barna i en sirkel utpå banen for å oppsummere dagen. Imens instruktørene var opptatt med å gi beskjeder til barna, veltet et av de portable minihåndballmålene og traff Ask i hodet. Instruktørene stod med ryggen til Ask og håndballmålet da ulykken inntraff, så de nøyaktige omstendighetene for ulykken er uklare. Ask husker selv ikke ulykken.

Håndballmålet ikke riktig montert

Målet som veltet var ikke montert og sikret i henhold til Ski Alliansehall sine egne skrevne interne retningslinjer og målprodusenten brukerinstruks. Instruktørene hadde på ulykkesdagen sikret det portable minihåndballmålet med å legge en trebenk i bakkant på målets sidevegger, istedenfor en tilpasset metallstang som kunne fysisk festes til målets konstruksjon og på denne måten avstive målets sidevegger.

Forsikringsselskapet ville ikke erkjenne ansvar

I etterkant av ulykken ble det gjort gjentatte forsøk på å få ansvarsselskapet til Ski Alliansehall – Gjensidige Forsikring – til å erkjenne erstatningansvar for de skader og tap Ask ble påført i ulykken. Gjensidige var ikke villig til å erkjenne noen form for erstatningsansvar, og Ask ved sine foreldre tok ut søksmål mot Gjensidige forsikring.

 

Håndballmål erstatning etter personskade - Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto, Shutterstock

Retten konkluderte med uaktsomhet

Det ble anført at Ski Alliansehall og Gjensidige er erstatningsansvarlig for Ask sin ulykke etter arbeidsgiveransvaret hjemlet i skadeserstatningsloven § 2-1. Bestemmelsen slår fast at arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for uaktsomme handlinger foretatt av deres ansatte.

Ask anførte videre at aktivitetscampens instruktører hadde utvist uaktsomhet ved at det portable minihåndballmålet ikke ble montert i henhold til Ski Alliansehall sine skrevne retningslinjer og målprodusentens brukerinstruks. Vedrørende denne anførselen fremgår følgende av dommen:

 

“Basert på forklaringen til [en av instruktørene] er det på det rene at håndballmålene den aktuelle dagen ikke ble montert i samsvar med blant annet brukerinstruksen for minihåndballmål og monteringsanvisningen på veggen. Den valgte løsning var ikke like god som den metoden som var beskrevet at leverandøren, jf. ovenfor. Det er på det rene at ikke enhver avvik fra monteringsanvisningen innebærer et brudd på en norm, for eksempel dersom hensynene bak sikringen blir godt nok ivaretatt på en annen måte. Under henvisning til drøftelsen ovenfor, mener retten ikke at metallstangens funksjon som avstiver ble tilstrekkelig ivaretatt ved bruk av trebenken.”

 

Ski Alliansehall anførte imidlertid at det var vanlig praksis i hallen å benytte en trebenk istedenfor den tiltenkte metallstangen, siden hallen hadde flere mål enn metallstenger. Til dette skriver retten følgende:

 

“Retten finner etter konkret vurdering ikke at dette er unnskyldelig. Den som velger å montere et minihåndballmål, med betydelig skadeevne, på annen måte enn foreskrevet kan ikke høres med at det var unnskyldelig på grunn av praksis.”

 

På denne bakgrunn konkluderer retten med at instruktørene utviste uaktsomhet ved at minihåndballmålet ikke ble montert i henhold til skrevne interne rutiner og målprodusentens brukerinstruks.

Dommen er et godt eksempel på rettsoppfatningen om at brudd på anerkjente atferdsnormer på det aktuelle livsområdet langt på vei er tilstrekkelig for å konstatere uaktsom opptreden, sml.  HR-2019-318 og HR-2018-1234.

I tillegg legger retten til grunn at daglig leder i Ski Alliansehall var klar over at vanlig praksis blant instruktørene var å benytte trebenker istedenfor de tiltenkte metallstengene, når metallstengene ikke var tilgjengelige. På denne bakgrunn konkluderer retten med at også daglig leder utviste uaktsomhet ved ikke å iverksette tiltak for å stoppe praksisen som stred med de skrevne retningslinjene.

Dømt til å betale erstatning

Etter dette ble Gjensidige Forsikring – som Ski Alliansehall sin ansvarsforsikring – dømt til å betale erstatning til Ask for de skadene han ble påført i ulykken.

Gjensidige har bekreftet at dommen ikke blir anket, og når det nå er slått fast at det foreligger et erstatningsansvar for Gjensidige, vil det bli utarbeidet et konkret erstatningskrav.

Saken ble prosedert av advokat (H) Christian Lundin.

 


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker

  • Må man betale skatt av erstatning etter en personskade?

  • Ness Lundin har utvidet med tre nye advokater