Betydelig strengere straff og oppreisning etter villmannskjøring

I en helt fersk dom av 17. oktober i år ga Eidsivating lagmannsrett en betydelig økning i både fengselsstraff og oppreisningserstatning etter såkalt villmannskjøring.

Advokat Christian Lundin var bistandsadvokat for skadelidte i saken.

20.10.2023

Økte både straff og oppreisningserstatning

I dommen fra Eidsivating lagmannsrett ble en 22 år gammel mann dømt til 2,5 års fengsel for villmannskjøringen. Dommen ble nylig omtalt på både vg.no og nrk.no, se lenker til artiklene under. Dommen er en mangedobling av straffen han fikk av tingretten, som var på 60 dager. Han ble også dømt til å betale en høyere oppreisningserstatning, da lagmannsretten økte beløpet fra 175 000 til 500 000 kroner.

Kjørte i 200 km i timen

Ulykken skjedde i januar 2022, i Nøstvettunnelen i Follo. Siktede har fortalt at han ville teste hestekreftene etter å ha kjøpt den samme dag for 840 000 kroner. Speedometeret var nær 200-tallet da sjåføren – kort tid i forkant av ulykken – filmet speedometeret. Bilen traff bilen til et ektepar i 60-årene bakfra og havnet deretter på taket. Ekteparets bil traff tunnelveggen, snurret rundt og ble stående med fronten mot fartsretningen. Ektemannen ble lam fra brystet og ned. Kona hans slapp forslått, men ellers uskadet, fra ulykken. 22-åringen slapp også uskadet fra ulykken.

Oppreisningserstatning ved trafikkskade

Foto: Shutterstock

Økte oppreisningen med basis i folketrygdens grunnbeløp

Lovbestemmelsen om oppreisningserstatning finnes i skadeerstatningsloven § 3-5, som bestemmer at den som forsettlig eller grovt uaktsomt har voldt skade på person, pålegges å betale fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig for den voldte tort og smerte, og for annen krenking eller skade, som ikke er av økonomisk art.

På en del områder er oppreisningserstatningen normert av Høyesterett. Høyesterett har i den forbindelse i flere nylige dommer bestemt at oppreisningserstatningen skal justeres i takt med folketrygdens grunnbeløp (G). Tidligere har det blitt utbetalt faste beløp, som ikke har fulgt prisstigningen ellers i samfunnet.

Foreløpig har ikke Høyesterett tatt stilling til om økningen i forhold til G også skal gjelde oppreisning etter skade påført i trafikken, da størrelsen på oppreisningserstatningen ikke har vært normert, men utmålt individuelt i de enkelte sakene.

Denne nylige dommen fra lagmannsretten viser imidlertid at oppreisningserstatningen også utenfor de normerte situasjonen, derunder trafikkskadesaker, skal oppjusteres.

– Dette er en usedvanlig høy erstatning, som viser at retten har tatt Høyesteretts signaler om oppjustering av oppreisningserstatning i henhold til folketrygdens grunnbeløp på alvor, uttaler advokat Christian Lundin.

Har anket til Høyesterett

Det er verdt å merke seg at dommen er anket til Høyesterett av tiltaltes forsvarer, som mener at avgjørelsen er overraskende og avviker sterkt fra tidligere rettspraksis. Lagmannsretten på sin side begrunner den strenge dommen med behovet for å virke avskrekkende, da villmannskjøring utgjør en alvorlig fare for andre trafikanter.

«Villmannskjøring utgjør en betydelig fare for all annen trafikk. Straffenivået fram til i dag har vært for lavt», skriver lagmannsretten i dommen.

Ny lovgivning mot «villmannskjøring» i Danmark

Den skadde mannen ble nylig intervjuet i VG, der han uttrykte håp om at Norge kan dra nytte av erfaringene fra Danmark. Der har myndighetene nylig innført lover som gir politiet flere verktøy mot villmannskjøring, som for eksempel å beslaglegge og selge kjøretøyene til de skyldige sjåførene. Fra april 2021 til mars 2023 har dansk politi beslaglagt hele 1902 kjøretøy som følge av denne loven.

Les hele artikkelen på vg.no 18.10.2023 og 27.10.2023.

Les også om saken på nrk.no 17.10.2023.


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker