Ny dom fra Høyesterett om foreldelse av direktekrav

Den som har blitt utsatt for en skade, kan kreve erstatning direkte fra skadevolders forsikringsselskap (direktekrav), eller man kan kreve erstatning fra skadevolder som igjen kan kreve dekning fra eget forsikringsselskap.

05.12.2023

Krav som er meldt til forsikringsselskapet for foreldelsesfristen, vil ikke kunne bli foreldet før seks måneder etter at forsikringsselskapet har sendt varsel om foreldelse. Det har ikke vært avklart om sikrede/skadevolders melding til eget forsikringsselskap medfører at forsikringsselskapet også må varsle skadelidte som har et direktekrav, før dette kan blir foreldet. Problemstillingen kan også formuleres som et spørsmål om skadelidtes direktekrav må anses som meldt til forsikringsselskapet, når skadevolder har meldt fra om kravet.

Den 28. november 2023 avsa Høyesterett dom som avklarer at skadelidte selv må ta kontakt og melde direktekravet til forsikringsselskapet før foreldelsesfristen er ute, for å ha rett til varsel om foreldelse.

direktekrav etter forsikringsavtaleloven

Høyesterett legger til grunn at verken ordlyden eller forarbeidene gir holdepunkter for at melding fra sikrede også skal ha betydning for foreldelse av direktekravet. Det er lagt vekt på at forsikringsavtalelovens foreldelsesregler med varsling til kravshaver, er en særregulering og et unntak fra foreldelseslovens alminnelige regler om fristavbrudd. Ved tolkning av positivrettslige reguleringer er det begrenset adgang til å legge vekt på reelle hensyn til støtte for et resultat som ikke har klar forankring i lovens ordlyd og formål. Det er videre fremhevet at direktekrav og skadevolders krav mot eget selskap er to separate og selvstendige krav, og at forsikringsselskapet kan ha behov for å ha kunnskap om at skadelidte vil gjøre direktekrav gjeldende.

Det legges ikke vekt på at en løsning om at alle krav må anses som meldt ved sikredes melding kan ha rettstekniske fordeler.

Det er også verdt å merke seg at Høyesterett ikke tar stilling til om resultatet kan stille seg annerledes i de tilfellene der sikrede har videresendt et direktekrav fra skadelidte til forsikringsselskapet. Dette er med andre ord ikke avklart om skadelidte kan innrette seg på at kravet er meldt, og forvente å få varsel før saken foreldes, når man er kjent med at sikrede har sendt kravet videre til forsikringsselskapet.

Med det resultatet som Høyesterett har kommet til i denne saken, må skadelidte forsikrer seg om at man har en direkte kontakt med forsikringsselskapet før foreldelsesfristen løper ut, for å være sikker på at man vil ha rett til å bli varslet om mulig foreldelse. Videre må det i kontakten mellom skadelidte og forsikringsselskapet være tydelig at man mener å ha et tilstrekkelig spesifisert krav.

Saken ble prosedert av advokat Therese Lohne Boehlke, som representerte skadelidte.

 

Du kan lese dommen på lovdata.no.

Dommen er også omtalt i Rett24.no.


 

Ta gjerne kontakt for en samtale om din sak!
Ring oss på 23 29 90 00 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

 


 

Relaterte saker