Ny advokat med møterett for Høyesterett i Ness Lundin

Vår trofaste medarbeider over mange år, Anette Eckhoff, har bestått sin andre sak i Høyesterett og er nå «advokat med møterett for Høyesterett».

03.10.2018

En milepæl

Dette er en milepæl for henne og for vårt firma. Nåløyet for å nå igjennom hos Høyesterett er trangt. Det er ca 60 sivile saker som behandles pr. år, og det er kun spørsmål av prinsipiell interesse og som har betydning for andre saker, som Høyesterett behandler.

Høyesterett som rettsutvikler i erstatningsretten

På vårt felt – erstatningsretten – er Høyesteretts avgjørelser grunnlaget for utviklingen av blant annet erstatningsnivået ved personskader. I skadeserstatningsloven angis det at man har krav på «full erstatning», men lovgiver har i liten grad gitt anvisning på innholdet i begrepet.

I tråd med samfunnsutviklingen

Erstatningsretten er dynamisk; det vil si at den hele tiden er i endring i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. For eksempel var det i «gamle dager» mer normalt for barn og unge å bli boende på institusjon for skadde ungdommer, noe man i dag er svært tilbakeholden med. Et annet eksempel er at erstatningsbeløpene ble redusert hvis man selv hadde vært «grovt uaktsom» i en ulykke. Skadelidte fikk heller ikke erstatning dersom han eller hun var passasjer og visste eller burde ha visst at sjåføren var ruspåvirket.

Lavere kapitaliseringsrente – høyere erstatning

Frem til 1993 ble det lagt til grunn at skadelidte skulle oppnå en avkastning/rente på erstatningsbeløpet på 6 % etter inflasjon, det vil si ca 8 % rente av pengene. Høyesterett har i to dommer, henholdsvis i 1993 og 2014, redusert denne renten, først til 5 % og så til 4 % i 2014. Dette betyr at unge skadelidte nå får ca 40 % høyere erstatningsbeløp for sitt fremtidstap.

Begge sakene ble prosedert av Advokatfirmaet Ness Lundin, og du kan lese mer om den siste rettssaken her.

35 saker i Høyesterett

Vårt kontor har prosedert 35 ganger i Høyesterett, inklusive de to «rentedommene», og har – blant annet via EFTA-domstolen i Luxemburg – økt erstatningen når skadelidte selv har vært grov uaktsom. Du kan lese mer om Ness Lundin sin historie her.

 

 

Viktige saker

Her kan du lese om noen av de større sakene som Ness Lundin har arbeidet med:

Veien fremover

Anette Eckhoff er den sjette i rekken hos oss som har bestått prøven for Høyesterett. Det er derfor en stor milæpel, både for henne og for oss, at også hennes siste sak ble godkjent.

Vi håper Høyesterett vil slippe inn flere saker som tar opp problemstillinger vi ønsker behandlet. For eksempel er det uavklart hvor stor del av inntektstapet til skadelidtes pårørende som skal dekkes. Akkurat nå har vårt kontor to saker som skal behandles av Høyesterett i nær fremtid, og vi håper at flere slipper inn.

I slike sammenhenger er vi avhengig av engasjerte medarbeidere som tar den utfordrende og til dels tunge jobben med å få frem en sak gjennom tre rettsinstanser.

En stor takk til våre klienter

Det kan også være på sin plass å takke alle de skadelidte som har vært villige til å ta belastningen med så lange rettsprosesser.

 

Igjen takker vi Anette Eckhoff for fin innsats og gratulerer med bestått prøve.

Artikkel om saken i Rett 24.

Relaterte saker

  • Fem nye, prinsipielle spørsmål i Høyesterett

  • Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett