Advokat Boehlke har fått møterett for Høyesterett

Vi gratulerer vår dyktige advokat Therese Lohne Boehlke med den ærverdige tittelen møterett for Høyesterett / advokat (H). Hun har nå bestått de obligatoriske to prøvesakene for Høyesterett og har dermed tittelen som gir henne rett til å føre saker for Norges Høyesterett.

01.02.2023

Advokat Therese møterett for Høyesterett

Prinsipielle domsavgjørelser

Høyesteretts oppgave er å avklare tolkning av lover, regler og rettspraksis, der rettstilstanden er uklar eller samfunnsutviklingen krever det. Alle saker som blir anket til Høyesterett blir først behandlet i Høyesteretts ankeutvalg. Flertallet av disse sakene slipper ikke videre inn til domsbehandling, da Høyesterett kun skal behandle saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over den enkelte sak. Domsavgjørelsene i disse sakene vil derfor bestemme utfallet for lignende saker fremtiden og er således veldig viktige for samfunnet for øvrig.

Møterett for Høyesterett

Da domsavgjørelser fra Høyesterett har en slik viktig samfunnsfunksjon og avklarer retten for fremtidige saker, er det viktig at kvaliteten på det juridiske arbeidet til høyesterettsadvokatene er grundig og god, slik at de bidrar til et godt faktisk og rettslig grunnlag for domsavgjørelsene. Advokatene må derfor stå til prøve overfor Høyesterett muntlig i to saker, før hun/han kan få tittelen møterett for Høyesterett. I 2022 var det kun 12 nye advokater som kunne smykke seg med denne tittelen.

Vår meget dyktige advokat Therese Lohne Boehlke er altså en av 2023 sine første nye advokater med møterett – vi gratulerer så mye!

Advokat i Ness Lundin siden 2014

Advokat Boehlke startet i Advokatfirmaet Ness Lundin i 2014. I 2019 ble hun partner og er i dag en av fem partnere i firmaet. Hun har tidligere vært ansatt i Pasientskadenemnda og Norsk Pasientskadeerstatning og har lang og bred erfaring innenfor personskadeerstatning og prosedyre før hun begynte i Ness Lundin.

Hun holder foredrag i erstatningsrett på ulike kurs og seminarer for jurister, og er medforfatter i boken «Pasientskaderett».

Her kan du lese om hennes to prøvesaker for Høyesterett:

Private forsikringer = mindre i erstatning fra skadevolder?

Kan man kreve erstatning for tapt hjemmearbeidsevne i tillegg til standardersatningen?

Viktige saker

Advokatfirmaet har i dag 3 partnere med møterett for Høyesterett og har gjennom firmaets historie bidratt til at ytterligere 3 advokater har fått tittelen.

Vi har ført i overkant av 40 saker i Høyesterett. I tillegg har firmaet prosedert saker for EFTA-domstolen og Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Firmaets arbeid har også resultert i 8 lovendringer som har styrket våre klienters rettsikkerhet.

Her kan du lese om noen av de større, prinsipielle sakene som Ness Lundin har arbeidet med:

En stor takk til våre klienter

Det kan også være på sin plass å takke alle de skadelidte som har vært villige til å ta belastningen med så lange rettsprosesser. Disse har bidratt til å sikre rettsutviklingen i samfunnet vårt.

Relaterte saker

  • Ny dom fra Høyesterett om beviskrav og årsakssammenheng ved yrkessykdom

  • To nye Ness Lundin-saker til Høyesterett