Sinnsyk skadelidt – Ikke grunnlag for reduksjon i erstatningen ved medvirkning

Høyesterett avsa 21. mai 2015 dom i en sak hvor spørsmålet var om en sinnssyk/psykotisk skadelidt skulle få redusert erstatningen sin fordi hans egne handlinger hadde bidratt til skaden (medvirkning fra skadelidte).

27.05.2015

I denne saken om personskadeerstatning slår Høyesterett fast at hvis en psykose er årsak til medvirkningshandlingene så er det ikke grunnlag for å bebreide skadelidte, og det kan da heller ikke foretas reduksjon i erstatningen. I saken var det ikke tvil om at handlingene var forårsaket av psykosen og skadelidte hadde da krav på full personskadeerstatning.

Vi gratulerer vår advokatkollega Sven Knagenhjelm med seier i Høyesterett.

Du kan lese om saken og bakgrunnen her.

Sammendrag av dommen finner du her: www.domstol.no
Dommen føyer seg inn en rekke av flere dommer fra Høyesterett hvor det legges mindre vekt på skadelidtes handlinger ved vurderingen av om det skal skje en reduksjon i skadelidtes erstatningskrav, se for eksempel http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Siste-avgjorelser/Avkortning-av-erstatning-ved-tap-av-forsorger-etter-trafikkulykke/. Saken kan du lese mer om her.

Relaterte saker